Talana, cuncursu pro s’atributzione de assignos de istùdiu a istudiantes capassos e meressores

Su Responsàbile de su Servìtziu in esecutzione de sa determinatzione sua n° 427 del 15/07/2020 cunvocat su bandu de cuncursu pro s’atribuzione de assignos de istùdiu pro s’annu iscolàsticu 2019/2020

n. 04 bursas de s’importu de
€. 200,00 cada una, destinadas a istudiantes chi in s’annu iscolàsticu 2019/2020 apant cunsighidu su diploma de Iscola Segundària de 1° gradu, cun una votatzione mìnima finale non inferiore a 8 e/o a su “Più che Buono”;

n. 04 bursas de s’importu de
€. 200,00 cada una, destinadas a istudiantes chi in s’annu iscolàsticu 2019/2020 apant frecuentadu sa classe I° II°, III° o IV° de una Iscola Segundària de 2° gradu e cunsighidu sa promotzione (sena “dèbitos formativos”) cun una votatzione mìnima finale non inferiore a 7/10;

n. 04 bursas de s’importu de
€. 350.00 cada una, destinadas a istudiantes chi, a congruida de s’annu iscolàsticu 2019/2020 apant cunsighidu su diploma de Iscola Segundària de 2° gradu, cun una votatzione mìnima finale non inferiore a 70/100.

n. 01 borsa de s’importu de €. 500.00 destinada a un’istudiante chi, a congruida de s’annu iscolàsticu 2019/2020 apat cunsighidu su diploma de Iscola Segundària de 2° gradu, cun una votatzione mìnima finale non inferiore a 100/100.

Is dimandas de partetzipatzione a su cuncursu pro s’atributzione de is assignos de istùdiu  depent èssere presentadas a su Comunu a manu o tràmite raccumandada A/R, intro e non ultres de su 14 AUSTU 2020 A ORAS DE IS 13.00.
In sede de dimanda est bastante s’autotzertificatzione de is votos.

Custu bandu e is mòdulos de dimanda, sunt disponìbiles acanta de is ufìtzios comunales o in su giassu istitutzionale de su Comunu de Talana www.comune.talana.og.it

Pro informatziones podes comunicare cun s’Ufìtziu servìtzios sotziales a su telèfonu 0782 222269 o a sa mail servizisociali@comune.talana.og.it

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu