Baunei pùblicat su regulamentu pro s’atributzione de su bonus ìdricu emergentziale

A totus is comunos chi tenent su servìtziu ìdricu gestidu dae Abbanoa s.p.a. est dada sa possibilidade de otènnere unu bonus pro more de totus is dificultades derivadas dae s’apretu covid19.
Est una mesura istraordinària chi chircat de aliviare unu pagu sa situatzione de cada famìlia in cust’epoca de emergèntzia. Inoghe amus bortadu su regulamentu generale emìtidu dae s’ente de Guvernu de àmbitu de sa Sardigna e difùndidu dae su Comunu de Baunei.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu