Bonus de apretu ìdricu, bandu e mòdulos

Su comunu de Talana at publicadu su bandu suo de adesione a s’isbursu de su Bonus ìdricu de apretu. Est prevìdidu un’iscontu de 50 euros pro cada impitu chi apat tentu dificultades de traballu pro more de is mesuras de cuntenimentu de s’ispàinu de su covid19.

S’amministratzione faghet ischire chi dae eris e finas is 13.00 de su 30 cabudanni 2020 sunt abertos is tèrmines pro sa presentada de is dimandas pro sa cuntzessione de agiudos tarifàrios de cales a su ”BONUS ÌDRICU DE APRETU” pro is impitadores de su servìtziu ìdricu integradu.

Sa dimanda at a dèpere èssere redatzionada, a pena de esclusione, esclusivamente mediante s’usu de s’apòsitu mòdulu agatare fintzas in s’intrada de su Comunu.

Sa rechesta de ammissione, bene cumpilada e sutascrita, at a pòdere èssere presentada cun una de is modalidades chi sighint:
a) a manu acanta s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu de Talana – Pratza S. Marta n. 2;
b) tràmite posta eletrònica tzertificada a s’indiritzu PEC protocollu@pec.comunu.talana.og.it;
c) tràmite racumandada A/R.

corredata, a pena de esclusione, de sos sighentes allegados:

  1. unu documentu de reconnoschimentu de su richiedente vàlidu;
  2. una bulleta cumpleta de sa fatura Abbanoa chi si referit a s’impitu;
  3. còpia de su documentu s’ISEE CURRENTE in cursu e vàlidu a sa data de presentada de sa dimanda.

A suta su bandu de su Comunu de Talana Bortadu e su mòdulu pro fàghere dimanda.Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu