Biddamanna acrarat is modalidades de votu pro is disterrados

In mese de cabudanni torramus a votare pro su referendum costitutzionale cunfirmativu chi s’est crastinadu pro more de s’apretu covid19. Tocat a detzìdere in pitzus de su nùmeru de is parlamentares e custa borta no est netzessàriu a lòmpere a unu quorum pro chi su resultadu siat vàlidu.
Tando su comunu de Biddamanna in prus de cunvocare is comìtzios at declaradu finas is modalidades de votatziones pro is disterrados biddamannesos, is chi bivint in foras pro traballu, istùdiu o curas mèdicas. In s’avisu bortadu in sardu chi sighit s’ispetzificant is maneras e is tèrmines pro acumprire s’operatzione, est dadu finas su mòdulu pro imbiare sa dimanda de votu via posta.
Sa protzedura est fàtzile, prenende su mòdulu indichende s’indiritzu acanta retzire su documentu de votu in antis de su 19 de austu 2020 su comunu at a imbiare su documentu a s’indiritzu de residèntzia èstera. Est una possibilidade garantida dae sa costitutzione, dae sa lege 459/2001 e dae sa lege 165/2017. Una possibilidade de importu mannu pro contu de deretos e finas pro sa resèssida de sa consultatzione; sende chi is disterrados sardos, a dolu mannu, sunt medas e in totu su mundu.
A suta tenes is documentos bortados, avisu e mòdulu, pro ddos lèghere e iscarrigare.


Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu