Supramonte e marinas: semper prus turistas iscoberint s’Ogiastra e su territòriu de Baunei e Santa Maria Navarresa.

Cando s’allegat de Sardigna a foras de s’ìsula, nos intendimus semper “Tenides plàias galanas meda!”, “Ite bellu su mare bostru!”, ma pagu bias si chistionat de su chi podent ofèrrere finas is biddas prus piticas de su monte, massimamente pro su turismu gasi narudu “ativu”. Custu obietivu est istadu segudadu de seguru de su Comunu de Baunei e da sa fratzione sua cara a mare, Santa Maria Navarresa.

Tocat a nàrrere ca is baunesos tenent unu territòriu intro is prus galanos de totu su mundu, 21.640 ètaros de paesàgios naturales sena pare. Sa diferèntzia dda faghet sena duda, sa gestione de is atividades, bene coordinadas e organizadas. De medas annos si nde òcupat su “Club di Prodotto Supramonte” paris cun su “Club di Prodotto Costa”, assòtzios chi, cun su patrotzìniu de su comunu de Baunei , traballant pro sa gestione e regulamentatzione de totu su patrimòniu turìsticu baunesu, règoglinde totu is impresas, assòtzios e aziendas chi traballant in custu logu, cun atentu mannu pro su “Selvaggio Blu”, caminu de paritzas dies cun chimbe o prus firmadas a totu longu de su supramonte cara a mare dae Pedra Longa a Cala Sisine, e pro is bessidas a “Cala Goloritzè” una de is plàias prus bellas de totu s’Europa. Pròpiu pro Cala Goloritzè de custu istiu sunt mudadas is cunditziones pro podere intrare: difatis cun s’Ordinàntzia n. 4 de su 27 de Maju su Comunu at impostu una làcana. 250 pesones a sa die est su lìmite màssimu chi non si podet isciadire: est a aparaulare su postu, telefonende a sa segreteria de su Club o iscarrighende s’aplicatzione “Earth of Sardinia” in su telefoneddu. B’at a èssere unu contributu de pagare de 6 èuros, chi su Comunu at a impreare pro megiorare is servìtzios .

Sa detzisione de pònnere una làcana a s’intrada in Goloritzè naschet dae sa voluntade de s’amministratzione de sarbare s’ambiente naturale ùnicu de custu logu, chi at bidu, in su 2019 ebbia, dae abrile a su mese de ladàmine, 52.000 pesones, e in prus, sa netzessidade de respetare totu is mesuras pro parare fronte a s’ispàinu de su Coronavirus, istransende is ameddamentos.

L’ischimus, su 2020 est un annu particulare pro totus, in piessignu pro chie traballat in su turismu: s’ispera bona est de podere sarbare s’istajone istadiale cun su turismu ativu, de biagiadores chi agradesset is mese de atòngiu, chi agatant in custos logos sa mira ideale.

Pro àere totu is informatziones pro bisitare Baunei e Santa Maria in seguresa, custos sunt is cuntatos de su “Club di Prodotto”: su giassu internet http://www.turismobaunei.eu/ , pàgina Facebook “Infopoint Baunei” e Instagram “Infopointbaunei”, indiritzu de posta eletrònica infopointbaunei@tiscali.it , nùmeru de telèfonu 380 461 6989 .

Duas is sedes, una in Baunei in bia Orientale Sarda acanta su Tzentru de Documentatzione, una in Santa Maria Navarresa cara a sa plaia tzentrale, abertas totu sa chida dae is oras 10:00 a is 13:00 a mangianu, e de is 18:00 a is 20:00 a merie. Sa segreteria de su Club de Prodotto est aberta dae su lunis a su giòbia dae is 8:00 a is 13:00 e dae is 15:00 a is 17:30, dae su chenàbura a su domìnigu dae is oras 10:00 e is 13:00 e dae is 18:00 a is 20:00.

Si ringratziat Alessandra Secci pro totu is informatziones pretziosas meda.

Artìculos creados 160

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu