Biddamanna – Contributos pro sa gestione de is servìtzios educativos

S’amministratzione at publicadu in su situ istitutzionale s’avisu pro is contributos a sa gestione de is servìtzios educativos prima infàntzia e iscolas de s’infàntzia paritàrias.

Sa finalidade de custu avisu est a garantire sa cobertura de su tantu de una parte de is gastos tentos dae is gestores de is servìtzios educativos pro sa primu infàntzia e de is iscolas de s’infàntzia paritàrias, annos educativos/iscolàsticos 2019/2020 e 2020/2021.

Difatis si sa serrada antitzipada de is servìtzios dispònnida dae su DPCM de su 4 martzu 2020, at determinadu s’intrada mancada de is retas, lassende invariados is gastos fissos de gestione; pro su restu, cunsideradu chi su ”Documentu pro sa pianificatzione de is fainas iscolàsticas, educativas e formativas in totus is Istitutziones de su Sistema natzionale de Imparu pro s’annu iscolàsticu 2020/2021” e su Decretu de su Ministru cun cale est istadu adotadu su ”Documentu de indiritzu e orientamentu pro sa torrada de is fainas in presèntzia de is servìtzios educativos e de is iscolas de s’infàntzia”, si previdet su inghitzu nou de is servìtzios pro s’annu educativu/iscolàsticu 2020/2021 rispetende is règulas chi diant pòdere influire in manera negativa in sa situatzione econòmica de is aziendas, comente sa limitatzione de su nùmeru de pipios a iscrìere in su servìtziu/iscola sìngulu, sa crèschida numèrica in raportu tra educadores e/o dotzentes e is pipios e de su nùmeru de personale ausiliàriu netzessàriu a garantire sa pulitzia pretzisa de is locales.

Is cunsighèntzias de sa pandemia ant modificadu fintzas is cumportamentos igiènicu sanitàrios, implichende un’aumentu de is costos de funtzionamentu e cussos pro s’adeguamentu de su logu a disponimentu, rispetende sa normativa in matèria de seguridade in vigèntzia.

Dimandas intro su 14 cabudanni 2020

Leghe e iscàrriga is documentos bortados e su mòdulo de partitzipatzione

https://www.comune.villagrandestrisaili.og.it/villagrande/po/mostra_news.php?id=511&area=H

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu