Comunu de Lotzorai: avisos pro is cassadores

Su Comunu informat chi si podet iscarrigare su follu venatòriu pro s’istajone 2020/2021 dae su giassu internet a custu ligòngiu: https://egov7.halleysardegna.com/lotzorai/po/mostra_news.php?id=771&area=H

Est a ddu cumpilare cun is datos de s’anagràfe (nùmene, sambenadu e gasi sighende), de s’autorizatzione regionale e de su portu de arma e si podet imbiare pro mèdiu de PEC a protocollo.lotzorai@pec.comunas.it o intregadu a manu a s’ufìtziu de sa politzia dae martis su 25 de austu a sàbadu su 29, e finas lunis su 31 dae is oras 15:00 a is 16:30.

In prus, si at a retirare su follu una pesone diferente dae s’interessadu, tocat a presentare sa dèlega firmada , paris cun su documentu de identidade de su chi dèlegat.

Sa matessi cosa balet pro su rinnovu de s’autorizatzione regionale pro poder esertzitare sa cassa: is follos de cumpilare e cunsignare a s’ufìtziu de Politzia locale s’agatant a custu ligòngiu https://egov7.halleysardegna.com/lotzorai/po/mostra_news.php?id=770&area=H .

S’ammentat chi in antis de intrare in is aposentos de su comunu tocat a bestire sa mascaredda e istransire is ameddamentos.

Artìculos creados 160

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu