Orthullè, s’Amministratzione pùblicat sa relatzione de fine mandadu

Su comunu de Orthullè in su giassu istitutzionale suo at publicadu un’avisu cun su documentu de relazione de fine mandadu de s’Amministratzione.
Sa giunta eleta in su 2015 e ghiada dae su Sìndigu Ennio Arba cumprit cincu annos e sighit sa prassi istitutzionale publichende sa relata.

Custu tipu de relatzione si pùblicat in provìntzias e comunos cunforma a s’artìculu 4 de su decretu legislativu 6 cabudanni 2011, n. 149, chi narat: “Mecanismos de santziones e de prèmios relativos a regiones, provìntzias e comunos, cunforma a is artìculos 2,178, e 26 de sa lege 5 maju 2009, n. 42” pro descrìere is fainas normativas e amministrativas printzipales realizadas durante su mandadu, cun riferimentu particulare a:

  1. Sistema e èsitos in is controllos internos;
  2. Annotos eventuales de sa Corte de is contos;
  3. Atziones pro su respetu de is saldos de finàntzia pùblica programmados e istadu de su caminu de cunvergèntzia cara a is netzessidades istandard;
  4. Situatzione finantziària e patrimoniale, fintzas evidentziende is dificultades cumproadas in sa gestione de is entes compidados dae su comunu o dae sa provìntzia cunforma a is nùmeros 1 e 2 de su comma primu de s’artìculu 2359 de su còdighe tzivile, e indichende atziones fatas pro ddis pònnere remèdiu;
  5. Atziones pro cuntènnere s’ispesa e istadu de su caminu de cunvergèntzia a is netzessidades istandard, acostagiadu dae indicadores cuantitativos e calitativos relativos a is output de is servìtzios donados, fintzas impreende comente a paràmetru de riferimentu realidades rapresentativas de s’oferta de prestatziones cun su mègius raportu calidade – costos;
  6. Cuantificatzione de s’indepidamentu provintziale o comunale.

https://www.comuneurzulei.it/ente/atti/evidenza/4163

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu