Òsono, tumba de gigantes in Triei

Sa Tumba de is Gigantes de Òsono in Triei, est istada asseliada in su 1993, impreende e torrende a pònnere in sa positzione originale s’esedra e is àteros ortostatos (lastras), mancari malogrados o truncados ma a dònnia contu galu in su logu issoro.

De s’iscoberta de su monumentu, s’archeòlogu Mario Sanges at iscritu: “un’operaju chi traballaiat a s’iscavu de su Nuraghe Bau Nuraxi, cassadore apassionadu, m’at contadu una die chi in s’isfundada de Òsono, a is oros de is campos coltivados, b’aiat unu matone de moddissi e orrubu mannàciu e imbojadu e in intro una fila ordinada de lastrones enormes de granitu, de ue durante de is batutas de cassa grussa, essiant semper is sirbones. Unu compudu in loco prontu e lestru at permìtidu de atzertare sa presèntzia de una tumba de gigantes manna, chi pariat in istadu de cunservatzione òtimu e de sa cale nemos ischiat nudda.

Pulinde su logu dae sa vegetatzione s’est tando bogadu a campu s’ impiantu tumbale intreu, aviende gai is traballos de iscavu archeològicu e de restàuru chi sunt durados una pariga de annos”. Contat fintzas chi “in s’ala de in antis de s’aposentu, acanta de s’intrada, si bidiat arrastu de forrogu de su depòsitu originàriu fatu dae non s’schit chie…no de tombarolos, comente a si diat a nàrrere oe, ma de chircadores de ascusòrgios”. Custu diat ispiegare pro ite “in sa traditzione populare, a custu logu ddi nant s’ischisorgeddu, est a nàrrere su cuadòrgiu de s’ascusòrgiu”. S’archeòlogu tèrminat is arresonos suos, publicados in su 2008 in is “Quaderni di Darwin”, osservende chi su monumentu, chi s’est fatu in duas diferentes fases costrutivas peri chi ambas fases “in s’Edade de su Brunzu Antigu e est istadu impreadu a iscopu funeràriu solu durante de su primu impiantu. A pustis de sa segunda fase costrutiva su cumplessu est divènnidu tumba-santuàriu, acanta forsis si praticaiant ritos funeràrios in ammentu e in onore de is antepassados o de eroes divinizados. Custa segunda destinatzione de impreu, acanta in prus si podent ipotizare fintzas ritos incubatzione (pro sa sanare is malàidos, pro retzire cussìgiu durante de su sonnu, etc), at sighidu pro totu s’Edade de su Brunzu e duncas pro totu s’època de sa Tziviltade Nuràgica; posca a pagu a pagu est istadu abbandonadu e torradu a impreare, a pustis de unu millènniu in Edade Romana(…)”.

dae nurnet.net

Fotos de Luca Piroddi

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu