Protetzione tzivile – avisu de cunditziones meteo cuntràrias pro more de is temperaduras artas-unda de calore e arriscu de fogu

Sa Protetzione Tzivile, Diretzione generale de sa Regione Sardigna comunicat chi finas a chenàbura su 14 de austu a is oras 18:00 est decraradu s’avisu de cunditziones meteorologicas cuntrarias pro more de is temperaduras artas meda, massimamente in sa Sardigna Tzentrale e de su cabu de susu. Acapios ùtiles: http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/meteo-idro/sei-preparato/cosa-fare-in-caso-di-ondate-di-calorehttp://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-incendi/sei-preparato

Bandu de issèberu pro agentes de Politzia locale a tempus determinadu e part-time. Graduatòria e elencu ammìtidos e esclùdidos.

S’avisat chi in su cuadru pretòriu de su comunu est publicada sa determinatzione n. 10 RG.96 de su 31 de argiolas 2020, chi at comente ogetu s’aprovatzione de sa graduatòria de issèberu e s’elencu de is dimandas ammìtidas e esclùdidas pro su concursu in ogetu. https://egov7.halleysardegna.com/lotzorai/po/mostra_news.php?id=765&area=H https://egov7.halleysardegna.com/lotzorai/po/mostra_news.php?id=766&area=H

Gelisuli. Regulamentu pro sa cuntzessione demaniale n. 54 de su Pinedu in localidade “Ìsula manna”

Artìculu 1 – Perìmetros Custu Regulamentu s’àplicat a totu su Pinedu naturale in localidade “Ìsula Manna”, assignada cun cuntzessione demaniale n. 54 rinnovada cun determiatzione n. 8091/363 de su 10/03/2015, de sa Regione Sardigna, servìtziu Demàniu e Patrimòniu, a su Comunu de Gelisuli perimetrada in sa planimetria unida a su pròpiu regulamentu; Artìculu 2  – […]

Mare o monte? Riu!

A s’ispissu sa duda in tempos de istade est custa; e puru in Sardigna giai dae unu pagu de tempus s’est summada una opzione in prus. In intro de su parcu de su Gennargentu, acanta sa Sardigna est prus birde e autèntica, s’agatant is ascusòrgios  naturalìsticos de su territòriu de Biddanoa Strisàili: duas prendas de […]

Pastorale de su turismu 2020

“Sa fide non andat in vacàntzia” gasi narat su munsegnore Antonello Mura de sa Diòtzesi de Nùgoro e Lanusè, chistionende de sa Pastorale de su Turismu 2020 chi ocannu puru s’at a tènnere in sa sede de sa Caritas diotzesana in Tortolì. Medas fatas, adòbios de caràtere culturale, polìticu, religiosu, de s’ispetàculu e de s’isport. […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu