Consìgiu comunale, sa majoria aprovat su DUP

In su consìgiu comunale de 31 de mese de argiolas sa majoria at presentadu su programma e aprovadu su DUP, documentu unicu de programmatzione, istrumentu fundamentale pro s’aprovatzione de su bilantzu chi s’at a presentare in s’aula su 6 de austu. Su sindigu Cannas at abertu sa setziàda presentende su programma cun is iscopos printzipales […]

Manifestatziones de fàghere in is mese de cabudanni e ladàmine respetende is mesuras pro parare fronte a su covid-19: bandu pro règoglire is propostas

Su comunu at publicadu unu bandu publicu pro rèchedere su logu, is benes e finas agiudos economicos pro s’organizatzione de manifestatziones de faghere in su territoriu de su comunu in is meses de cabudanni e ladàmine. S’obietivu de s’amministratzione est su de criare unu calendariu de acadessimentos chi promovant su territoriu e istentent is pessones, […]

Territòriu de Triei, logu de incantu

In su paesàgiu suo de ispantu s’alternant logu paris e cùcuros imbusciados dae buscos de ìligis losanos, orròele, silimbas e macchia mediterrànea, chi allogat isbirros e mugrones, àbbilas reales e astores. Triei est unu bidda de belle milli e 200 abitantes de s’Ogiastra nord-orientale, su nùmene suo derivat dae tereiu: in beranu su sartu suo […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu