www.bonusacqua.it est ativu pro imbiare dimandas

Su Comunu de Triei avisat chi dae su 1° de cabudanni su giassu www.bonusacqua.it est on line. In cuddae is impitadores de su Servìtziu Ìdricu Integradu gestidu dae Abbanoa S.p.A., is chi tenent deretu, ant a pòdere otènnere informatziones e dimandare su Bonus Ìdricu de apretu, cun s’aprovatzione de su Regulamentu tràmite Deliberatzione de su Comitadu Istitutzionale de À mbitu n. 23 de su 8 argiolas 2020.

Pro dimandare s’agiudu impreende custu giassu nou est netzessària sa registratzione e sa cumpiladura de su mòdulu dedicadu chi at a èssere trasmìtidu a manera automàtica, cumpletada sa protzedura, a s’atentu de is ufìtzios comunales de cumpetèntzia.

A manera alternativa is impitadores podent iscarrigare su mòdulu disponìbile in sa pàgina printzipale de su giassu ìnternet, a ddu cumpilare e a dd’imbiare tràmite PEC o racumandada A/R o puru a ddu intregare diretamente a manu in s’ufìtziu protocollu de su Comunu pròpiu de residèntzia.

Su tèrmine pro presentare de is dimandas est su 30 de cabudanni 2020


https://bonusacqua.it/

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu