Cuncursu de arte “Linee di Paesaggio”- segunda editzione

Su cuncursu est ordingiadu dae sa Soprintendèntzia Archeològica, de sa tzitade metropolitana de Casteddu e is provìntzias de Aristanis e Sud Sardigna. Bida sa resessida manna de s’annu coladu, lompet in su 2020 sa segunda editzione de su cuncursu “Linee di Paesaggio”, chi donat sa possibilidade, a is pitzocones chi apant a su mancu 16 annos, de espressare sa creatividade e su talentu in bator setziones: poesia, narrativa, fotografia e issenezadura.

Sa partetzipatzione est gratùita e aberta a totus, sena distintzione de tzitadinàntzia o natzionalidade.

S’organizatzione at a isseberare una commissione de espertos chi, pro onni categoria, depet seletzionare is tres òperas mègius chi ant a bìnchere su primu, se segundu e su de tres postu cun prèmios in dinari e /o in bonus letura.

B’at una làcana ebbia de respetare: s’argumentu, e duncas su paesàgiu. Is òperas presentadas depent cuntènnere , a manera dereta o nono, riferimentos a su paesàgiu sighende sa definitzione chi nde donat sa Cunventzione Europea “una parte determinada de su territòriu, comente est in su pensu de sa gente”. Custa depet èssere sa lìnia ghia de onni traballu. Pro aprofundire sighe custu ligàmene: http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/

S’abilesa de is artistas est in su contare is acàpios de su territòriu cun s’òmine, s’istòria, sa cultura e sa sotziedade, pro bene o pro male. Tocat a impreare s’italianu pro iscrìere is testos, francu pro sa setzione ” poesia”, in ue si podet impreare, pro sa primu bia, finas una limba de una minoràntzia linguìstica o unu dialetu.

Is traballos prus bellos ant a èssere publicados dae sa Soprintendèntzia e su MIBACT, in paperi o a manera digitale acanta impresas imprentadoras, cun s’iscopu de promotzionare sa cultura de su paesàgiu e s’originalidade de is òperas presentadas, chi s’ant a divulgare cun mustras, espositziones, presentadas e gasi sighende.

Fintzas in custa segunda editzione b’est s’agiudu e su contributu de sa Fundatzione de Sardigna https://www.fondazionedisardegna.it/ e de sa fundatzione Sardigna Film Commission http://filmcommission.regione.sardegna.it/.

Su regulamentu s’agatat inoghe : https://sabapca.beniculturali.it/getFile.php?id=526

Custu su follu pro s’iscrìere : https://sabapca.beniculturali.it/getFile.php?id=525

Artìculos creados 160

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu