Determinu n° 138 de su Comunu de Triei, parcu de Mullò
Su determinu n° 138 publicadu in s’albu pretòriu de su Comunu de Triei nos donat s’ocasione de ammentare a totus is interessados chi su 30 de cabudanni iscadit sa presentada de dimandas pro sa gestione de su fràigu de su parcu de Mullò.

Su documentu chi amus bortadu inoghe a suta faghet parte de is protzeduras burocràticas de is casos che a custu, bandos e cuncursos. Detèrminat e tzertìficat sa voluntade de s’amministratzione a realizare s’afidamentu; unu determinu a contraire.


Est una ocasione de isvilupu e ocupatzione chi s’amministratzione vàlutat comente istratègica e importante, pro custa resone allegamus finas s’artìculu acanta aìamus bortadu su bandu de cuncursu.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu