Orthullè, disponìbiles is mòdulos pro rimbursos iscolàsticos


In cunsideru de sos DPCM chi cun su fine de cuntènnere s’apretu epidemiològicu de COVID-19 ant suspèndidu sas fainas didàticas in presèntzia pro s’annu iscolàsticu 2019/2020, s’Amministratzione Comunale avisat sos genitores de sa possibilidade de dimandare su rimbursu pro sos servìtzios de trasportu iscolàsticu e de mensa iscolàstica pro su perìodu non godidu.
Su crèditu de su richiedente podet èssere rimbursadu o puru at a pòdere èssere cunservadu e torradu a impreare pro su matessi servìtziu in s’annu iscolàsticu 2020/2021.
Sa dimanda de rimbursu, impreende unu de sos mòdulos allegados, cumpiladu in ogni parte sua e acumpangiadu dae sa documentatzione rechesta at a dèpere èssere trasmìtida intro sas 13:00 de su 27/10/2020 segundu una de sas sighentes modalidades:


– bia mail a su indiritzu mail: protocollo@comuneurzulei.it;
– mediante Pec a s’indiritzu de posta eletrònica tzertificada protocollo.urzulei@pec.comunas.it
– sinono, in paperi a su protocollu de su Comunu de Orthullè

Pro informatziones: Ufìtziu sòtziu culturale tel. 0782/222327
mail assistenzasociale@comuneurzulei.it

Custa sa resursa de su giassu istitutzionale de Orthullè

Artìculos creados 123

Artìculos assoziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu