Avisu pùblicu pro n° 10 postos pro s’ammissione a su Cursu de formatzione dislindada in meighina generale triènniu 2020/2023 cun graduatòria reservada – ex art. 12, comma 3, de su D.L. n. 35/2019 mudadu cun L. n. 60/2019.

Inoghe sa determinatzione intrea de sa Diretzione Generale Sanidade -Servìtziu Programmatzione sanitària, econòmicu finantziaria e controllu de gestione.

Artìculos creados 125

Artìculos assoziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu