Contributu pro investimentos in infrastruturas sotziales. Delìbera 116 de su Comunu de Talana

Su 9 de santugaine sa Giunta Comunale de Talana s’est riunida e at deliberadu a manera favorevole e definitva a pitzu de su contributu pro restàuru, mantenidura istraordinària e riprìstinu de is Caminos de su Tzentru Urbanu, verifichende chi s’òpera agatat cobertura in su cap. 2352, Missione 10 Programma 05 Tìtulu 2.2.1.912 in Contu Cumpetèntzia de su Bilantzu de previsione 2020/2022.

Inoghe a suta sa delìbera, chi est esecutàbile deretu, bortada in sardu pro dda lèghere e iscarrigare.

Custu su riferimentu in s’lbu pretòriu de su Comunu.

Artìculos creados 123

Artìculos assoziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu