Publicadas is cuotas pro su servìtziu mesa iscolàstica de Orthullè

Si comùnicat pro su servìtziu mesa iscolàstica a totu sos interessados chi su costu de su servìtziu a càrrigu de s’impitadore pro s’a.i. 2020/2021 est fissadu gasi comente istabilidu cun deliberatzione de g.c. n. 69 de su 12/09/2013 comente ispetzificadu de sighida:


• € 2,10 pro pastu sìngulu pro sos alunnos de s’iscola de s’infàntzia;
• € 3,10 pro pastu sìngulu pro sos alunnos de s’iscola segundària de 2^ gradu

pro pòdere retirare sos bonos mesa at a dèpere èssere presentada in sos ufìtzios de su Comunu, sa retzida chi atestet su versamentu de sa cuota dèpida, chi podet èssere fata cun sas modalidades indicadas de sighida:

– c/c. postale n.12124087 intestadu: Comunu de Orthullè servìtziu de tesoreria, in sa causale de su versamentu at a dèpere èssere iscritu: “alunnu/os servìtziu refetzione iscolàstica a.s.2020/2021-

– bonìficu bancàriu intestadu a Comunu de Orthullè bia Sardegna, 8 Orthullè c/o Banco di Sardegna spa filiale de Orthullè iban it 25 l 01015 87090 000000013730 in sa causale at a dèpere èssere postu su chi sighit “alunnu/os………………………… servìtziu refetzione iscolàstica a.s.2020/2021-

sos bonos mesa ant a èssere cunsignados, solu sighende custas modalidades:


n. 10 bonos alunnos iscola de s’infàntzia €. 21,00
n. 20 bonos alunnos iscola de s’infàntzia €. 42,00

n. 10 bonos alunnos iscola segundària 1° gradu €. 31,00
n. 20 bonos alunnos iscola segundària 1° gradu €. 62,00

cussos chi sunt in poderiu de bonos mesa no impreados in su a.i. 2019/2020 non ddos podent tzèdere ma ddos podent impreare in custa annualidade solu e esclusivamente pro s’alunnu pro chie sunt istados acuistados,

cussos chi sunt in poderiu de bonos mesa no impreados in su a.i. 2019/2020 e chi no ant a usufruire de su servìtziu mesa pro s’a.i. 2020/2021 (fine tziclu/a) ant a dèpere fàghere dimanda de rimbursu in su mòdulu dedicadu disponìbile in su giassu comuneurzulei.it

Artìculos creados 123

Artìculos assoziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu