Disponimentos a sustennu de is tzerimònias de tzelebratzione de cojas e uniones tziviles avisu PLUS Ogliastra

Su Comunu de Triei at publicadu in su giassu istitutzionale suo s’avisu chi agatas inoghe in sardu.

Donat informatzione de is mesuras de sustennu a is còjubes in s’organizatzione de is tzerimònias de coja e unione tzivile.

Custos disponimentos sunt indiritzados a is tzitadinos de sa ex Provìntzia Ogiastra e pro custu su Comunu referente est su de Tortolì.

Contat su ISEE de is còjubes e unos àteros critèrios;

  • residèntzia in Sardigna a sa data de aprovatzione de sa lege regionale 23 argiolas 2020, n. 22 (sa residèntzia depet èssere in poderiu a su mancu dae unu de is còjubes venturos);
  • data de tzelebratzione de su coja o de s’unione tzivile cumprèndida tra su 23 argiolas 2020 (data de intrada in vigore de sa lege n. 22/2020) e su 31 nadale 2020;
  • tzelebratzione de su ritu in unu de is Comunos de s’ex Provìntzia Ogiastra.

Sunt finantziàbiles is servìtzios sighentes, donados dae operadores chi tenent sede in su territòriu regionale:

  • catering;
  • frores;
  • bestimenta;
  • wedding planner;
  • afitu sala;
  • deretos de agèntzia de biàgios;

Is dimandas iscadint su 15/11/2020, pro partetzipare podes impreare su mòdulu chi agatas a fundu de s’artìculu.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu