Biddamanna, variatzione n°8 a su bilantzu de previsione 2020-2022

Cun sa delìbera de Consìgiu n°39 de su 30 de cabudanni s’Amministratzione Comunale de Biddamanna at aprovadu sa variatzione n°8 a su bilantzu de previsione pro su biènniu 2020-2022. Inoghe a suta podes lèghere e iscarrigare s’àutu in sardu.

Custa sa resursa dae su giassu istitutzionale.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu