Su Consìgiu Comunale de Orthullè ammentat a Gilberto Murgia, generale de is carabinerisIn sa setziada de su 10 de santugaine su Consìgiu Comunale de Orthullè at ammentadu su Generale de is Carabineris Gilberto Murgia, nàschidu in Orthullè e iscumpartu dae unu mese.

Pro su trigèsimu s’Amministratzione at bòlidu donare omàgiu a su cuntzitadinu emèritu, mentovende sa personalidade de su generale Murgia, in sos tretos chi prus ddu marcaiant; dae unu chirru un’òmine de sas istitutziones cun sensu artu de su dovere chi dd’at batidu a s’impinnare in primu lìnia e cun deditzione contra a sa malavida organizada, otenende resurtados istraordinàrios chi ant caraterizadu sa carriera sua de lustru in s’Arma de sos Carabineris; de s’àteru un’òmine dotadu de una umanidade non comuna e sensu de atacamentu a sas raighinas suas chi dd’at permìtidu de no interrùmpere mai su ligàmine cun Orthullè, sa bidda ue est nàschidu, e cun sa gente sua.

Artìculos creados 214

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu