Aprovatzione pianu de atziones positivas e còdighe de is paris oportunidades tra òmine e fèmina, delìbera n°65Cun sa deliberatzione n°65 s’Amministratzione de Orthullè at aprovadu su pianu triennale de atziones positivas 2020/2022 cunforma a su D.Lgs. n. 198/2006 “Còdighe de sas paris oportunidades tra òmine e fèmina norma de sa L. 28.11.2005, n. 246”.

Est deliberada gasi s’istitutzione de su Comitadu Ùnicu de Garantzia comente sighit:

  • n. 2 cumponentes efetivos e n. 2 cumponentes suplentes in rapresentàntzia de s’Amministratzione, de cale unu cun
    funtziones de Presidente nominadu dae su Responsàbile de su Personale;
  • n. 2 cumponentes efetivos e n. 2 cumponentes suplentes in rapresentàntzia de sas organizatziones sindacales prus rapresentativas cunforma a sos artt. 40 e 43 de su D.Lgs. n. 165 de su 2001

Inoghe podes lèghere su documentu dae s’Albu Pretòriu e a fundu de cust’artìculu s’àutu ufitziale bortadu in sardu.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu