Arriscu idràulicu in Santa Maria, lompet su finantziamentu

S’interventu de “Posta in seguridade de un’ àrea a arriscu idràulicu classificadu R4 in Santa Maria Navarresa in su Comunu de Baunei” pro un’importu de 500 mila èuros est istadu insertadu in s’acòrdiu de programma tra Regione e Ministèriu de s’Ambiente e duncas at a tènnere finantziamentu.

Pro apassigare s’arriscu idràulicu in intro de su tzentru urbanu de S. Maria Navarresa, e in particulare in sa rugrada intro is bias Birìala, Pedralonga, Monte Oro e su riu Baccu Surrele, s’Amministratzione Comunale de Baunei at sollitzitadu una pariga de bortas unu finantziamentu apretosu pro sa realizatzione de òperas netzessàrias de adeguamentu de is setziones de su riu a is portadas giustas in casu de iscutas de abba cun elevados tempos de torrada, pro reduire s’arriscu idràulicu. Rechestas fatas in is annos a Regione e Ministèriu de s’Ambiente a pustis de s’aprovatzione de unu progetu preliminare in su 2012, chi in fines oe at tentu respusta.

Sa setzione crìtica ue sunt istados prevìdidos is interventos in su caminu de s’abba (in manera coerente cun is istùdios esecutados pro sa redatzione de is cartas de perìgulu idràulicu de s’Istùdiu de cumpatibilidade idràulica-geològica e geotècnica de su territòriu comunale de Baunei) est cussa in su riu Bacu Surrele, in particulare su canale chi curret in suta de sa rotonda in antis de Su Putzu.

Pro sa realizatzione de cust’òpera est istada giai fata sa gara de progetatzione e contamus de pòdere aviare su cantieri in pagu tempus.

Unu àteru importante passu a in antis sighende s’òtica de sa preventzione.

Dae Facebook

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu