Orthullè, lìtera de su Sìndigu a sa populatzione

Tzitadinos istimados,

che a Sìndigu de Orthullè bos comùnico chi cunsiderende sa netzessidade de verificare s’ispàinu de sa cundidura dae Covid-19, e sighende sa delìbera n° 68 de sa Giunta Comunale de su 4/11/2020 chi est deretu esecutiva, s’Amministratzione Comunale at cunsideradu de cumentzare una operatzione de controllu de sa populatzione, pro mèdiu de s’achistu de proas antigènicas lestras chi si somministrant a base voluntària, de acòrdiu cun sas autoridades sanitàrias.

Amus a donare cura, cun comunicatziones imbenientes, de ispetzificare a sa minuda custa operatzione de controllu, cantu chi amus a tènnere custas proas, chi sunt a tretu de èssere comporadas.

Cun cussièntzia de su pessamentu ma sena pessimismu ammentamus s’importàntzia de rispetare totus sas dispositziones subra istesiamentu sotziale, proibitzione de ameddamentu e impreu de sa mascaredda.

Racumandamus de rispetare custas indicatziones peri cun parentes non cunviventes, e finas cun cunviventes si sunt persones antzianas o cun patologias, pro chi si tutelent sas persones prus dèbiles e si lìmitet s’ispàinu de s’infetzione.

Orthullè, 5 de santugaine 2020

Su Sìndigu,

Ennio Arba

Inoghe sa publicatzione in su giassu istitutzionale

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu