Acontzu de is nùmeros tzìvicos e targas de is caminos in Santa Maria Navarresa

Su Comunu tràmite s’ufìtziu tècnicu suo comùnicat chi cunforma a s’art.10, lege 24 nadale 1954, n. 1228 “ordinamentu de is anàgrafes de sa populatzione residente” e de su regulamentu suo de esecutzione (d.p.r. n.223/1989) est protzedinde a s’acontzu de sa numeratzione tzìvica e a s’installatzione de is targas viàrias in sa fratzione de Santa Maria Navarresa;

si cùmbidat sa populatzione residente in is caminos interessados a s’assignatzione de sa numeratzione noa a andare a s’ufìtziu anàgrafe in Santa Maria Navarresa pro protzedire a sa pràtica de variatzione e a is comunicatziones cunsighentes a is entes interessados dae sa protzedura pro is mudas netzessàrias in is documentos comente patente, carta de tzirculatzione etc.

Sa publicatzione ufitziale inoghe.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu