Avisu pùblicu in favore de disocupados pro sa costitutzione de s’oferta de percursos de cualificatzione

Sa regione Sardigna at aprovadu s’avisu e sa modulìstica pro sa costitutzione de percursos chi agiudent sa formatzione de dispocupados in custos tempos delicados.
Su dinari assignadu a su progetu est pro € 4.000.000 e sunt istabilidos is àmbitos de cualificatzione in custas lìnias de interventu: green e blue economy, isvilupu cumpetèntzias digitales e digitalizatzione, economia tzirculare, hospitality management.

In su determinu bortadu in sardu podes agatare informatziones in prus, iscarriga·ddu inoghe a suta.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu