Gelisuli, determinu 393 esecutivu

Pro sa protzedura de “cuncursu pùblicu pro esàmenes pro sa cobertura de n. 1 Collaboradore Amministrativu, categoria B3, positzione econòmica B3 a tempus partziale (max 32 oras setimanales) e indeterminadu” su Comunu de Gelisuli at detzìdidu de delegare sa gestione de is operatziones de seletzione. Sa detzisione est esecutiva pro mèdiu de s’autu chi agatas inoghe bortadu in sardu.
Inoghe sa publitcatzione in s’albu.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu