Novas pro su portu turìsticu de Santa Maria

Una comunicatzione dae su facebook de su Comunu de Baunei – Santa Maria Navarresa:

Novas pro is navigantes e non solu.

Cun Determinu pròpiu (su n.2219 de su 12/11/2020, protocollu n. 32869), sa Regione Sardigna at aprovadu su progetu esecutivu de is “Òperas de cumpletamentu de is istruturas e servìtzios de su portu turìsticu de Santa Maria Navarresa”, progetu finantziadu cun 900.000,00 € in s’àmbitu de s’Acòrdiu de Programma Cuadro “Portualidade Turìstica Regionale”, de su cale giai prus bortas b’aiamus contadu. A curtzu, acumpridas is pràticas de lege pro sa seletzione de s’impresa chi at a esecutare is traballos, amus a tènnere unu portu rennovadu, e at a èssere una cosa bella pro totu su territòriu.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu