Progetu de turismu sustenìbile, Baunei2025

Su Comunu de Baunei in custas dies at incumentzadu unu caminu de progetu nou in àmbitu turìsticu.

S’obietivu est su de propònnere a is operadores nostros de turismu, cummèrtziu, de su setore produtivu e de s’artesania unu modellu nou de partetzipatzione pro costruire paris sa destinatzione turìstica Baunei de su cras.

Su progetu, chi si mutit “Baunei 2025”, tenet comente obietivu su de fatzilitare a lassare sa crisi econòmica dèpida a su Covid-19 traballende a un’istrategia comune; ca is annos chi benint ant a èssere difìtziles pro totus, at a serbire unu pianu istratègicu cumpartzidu e posca unu programma de marketing ambos a s’artària de su còmpitu.

S’obietivu est su de fàghere divenire Baunei unu modellu internatzionale de turismu escursionìsticu pro totu s’annu, realizende gasi un’ indùstria territoriale sustenìbile fundada in sa cultura e in is balores de s’impreu tzìvicu e de is benes comunes.

Su bisòngiu printzipale est cussu de creare un’ azienda turìstica locale cun partetzipatzione mista pùblicu-privada cun s’iscopu de:

• Afortiare e avalorare su chi s’est realizadu in custos ùrtimos annos cun is Tzìrculos de produtu;

• Programmare e isvilupare unu benidore nou in base a una “sensibilidade green” majore de is

clientes-turistas e a s’evolutzione de sa dimanda de turismu escursionìsticu;

• Èssere/divenire unu modellu virtuosu de turismu sustenìbile all seasons.

S’amministratzione de su Comunu nostru, pro custa prima fase, at detzìdidu de realizare un’atzione manna de ascurtu e cunfrontu cun is operadores econòmicos de su territòriu pro tutelare su logu e impostare paris unu percursu nou de isvilupu. Nos agatamus difatis de sa nanti de disafios noos fatos finas prus cumplicados dae s’impatu Covid-19, bisòngiat fàghere de totu pro reagire paris cun remenu, abistesa e mirende a tesu, pro custa resone amus detzìdidu de impreare comente mètodu de traballu cuddu de su cuestionàriu. Dae inoghe at a èssere publicadu unu raportu de s’iscumbata pro nde cumpartzire is resurtados e pro individuare paris is sèberos noos de isvilupu.


Dae facebook.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu