Decretu de su Sìndigu de Gelisuli, istitutzione de s’Ufìtziu de Tzensu

Cun su Decretu n° 10 su Sìndigu de Gelisuli at istituidu s’Ufìtziu de su Tzensu e at nominadu su responsàbile pro custa atividade.
Est un’operatzione cunsighente a sa Tzirculare ISTAT n. 1 de su 27/10/2020 Prot. n. 2084551/20 chi at comunicadu is fainas propedèuticas pro s’editzione 2021 de su Tzensu permanente disciplinende in particulare, a su puntu 1, sa costitutzione de su Ufìtziu Comunale de Tzensu (UCC) peri sa Nòmina de su Responsàbile UCC.
In particulare est istabilidu chi “Is funtziones e is còmpitos de is UCC sunt atribuidos a s’Ufìtziu de Istatìstica de su Comunu, in casu siat costituidu, e a su Responsàbile de s’Ufìtziu de istatìstica sunt atribuidas is funtziones de Responsàbile de s’UCC. Is Comunos chi no ant costituidu s’Ufìtziu de Istatìstica cunforma a su decretu legislativu 6 cabudanni 1989, n. 322, costituint s’Ufìtziu de Tzensu, de norma, acanta is pròpios Servìtzios demogràficos e atribuint is funtziones de responsàbile a unu dipendente a tempus indeterminadu dotadu de adeguada professionalidade e esperièntzia in campu de funtziones istatìsticas o anagràficas”

Custa sa publicatzione dae s’Albu Pretòriu in lìnia; inoghe a suta podes iscarrigare su documentu cumpletu bortadu in sardu.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu