LAVORAS, Baunei chircat operajos, impiegados forestales e maistros de muru

Pro sa mesura de ocupatzione narada Programma integradu Plurifundu pro su Traballu “Lavoras est essidu s’avisu prot. n°821 dae su Comunu de Baunei.

Si comùnicat s’aviu de is protzeduras pro sa seletzione de:

• n.2 operajos genèricos – personale non cualificadu addetu a sa mantenidura de su birde
• n.4 operajos cualificados – maistru de muru in matones
• n.1 impiegadu tècnicu – tècnicu forestale

Finas custu cuncursu leat parte in sa mesura manna de su progetu LavoRAS “Cantieris de ativatzione noa – Annualidade 2019”.

Sighit s’avisu pùblicu de seletzione iscritu dae Aspal pro su Comunu de Baunei, bortadu in sardu, acanta podes agatare is informatziones subra is positziones de traballu postas a cuncursu, destinatàrios e rechisitos de partetzipatzione e totu su chi pertocat cust’operatzione de seletzione.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu