Biddamanna, agiornamentos e comunicatziones

Dae su giassu istitutzionale de su Comunu est istada publicada una comunicatzione a sa populatzione, dda podes lèghere de sighida in sardu:

Tzitadinos istimados,

s’Istitutu de Igiene Pùblica de sa ASL de Lanusè at donadu ufitzialidade de sa presèntzia de duas persones positivas a su Coronavirus, duos casos noos ma sèmpere ligados a cussos giai individuados in antis.
Is interessados istant bene e fiant in isulamentu in domo giai in antis de s’èsitu.
Su totale de is casos positivos in sa Comunidade nostra lompet tando a 11 persones.

Sa dirigèntzia iscolàstica, de acòrdiu cun s’Amministratzione Comunale e s’Istitutu de Igiene Pùblica, osservende is protocollos sanitàrios prevìdidos dae sa normativa, at dispostu s’isulamentu domitziliare pro sa classe 1° A de s’Iscola Segundària de Biddamanna.
Su 16 de santugaine sunt istadas comunicadas dae s’iscola is modalidades de ativatzione de sa didàtica a distàntzia a is famìlias.

Su ruolu sòtziu-culturale chi tenet s’iscola pro fìgios nostros est fundamentale pro sa crèschida issoro e gràtzias a s’osservàntzia a manera pretzisa de is protocollos is letziones si faghent cun seguridade totale.

Racumandamus de castiare mègius is momentos de atzessu e essida dae s’iscola, evitende ammeddamentos in antis e a pustis de is letziones, limitende a su màssimu is essidas a merie chi sunt intre is momentos prus a arriscu, sena tènnere sa vigilàntzia de is mannos est fàtzile chi si siat prus pagu atentos a sighire is prescritziones sanitàrias.

S’amministratzione at a comunicare a manera pronta s’èsitu de su tratzamentu giai aviadu dae s’Istitutu de Igiene Pùblica e eventuales dispositziones noas.

Artìculos creados 214

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu