Gestione de sa bìngia cun mètodu biològicu: adòbios de formatzione in lìnia

S’Agentzia Laore Sardigna organizat una sèrie de adòbios in lìnia pro is operadores chi traballant in su setore de su binu in Sardigna pro chistionare de argumentos chi atenet sa gestione de sa bìngia cun mètodu biològicu. In totu, ses video-cunferèntzias, moende dae su 10 de mese de idas 2020, a pitzu de una piataforma digitale de impreare cun su telefoneddu o dae s’elaboradore personale.

Sunt ammìtidos non prus de 100 operadores, chi apant a su mancu unu intre custos rechisidos:

  • allogaderis de aziendas chi produint e bendent binu biològicu tzertificadu: ammìtidos finas is dipendentes e is consulentes de chi apant s’abilitatzione in disciplinas agràrias.
  • allogaderis, dipendentes o consulentes de aziendas chi traballant bìngias biològicas, sena produire beni biològicu, chi tèngiant unu tìtulu de istùdiu in disciplinas agràrias.
  • allogaderis, dipendentes o consulentes de aziendas chi traballant bìngias e binu biològicu,chi tèngiant unu tìtulu de istùdiu o un’abilitatzione in disciplinas agràrias.

Si in casu mai su nùmeru de is adesiones siat prus artu de su lìmite màssimu de 100 impitadores, s’at a dare preferèntzia a is rechedidores de edade prus bàscia. Onni partetzipante depent tènnere una lìnia internet, unu elaboradore personale o unu dispositivu chi siat idòneu a sa connessione.

Is manifestatziones de interessu depent lòmpere intro lunis su 30 de onniasantu 2020, sighende is modalidades e is cunditziones ispetzìficas in sa documentatzione allegada inoghe:

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=2734&tdoc=&s=14&v=9&c=3501&id=90418&va=

Artìculos creados 160

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu