Orthullè, inditos pro s’aviu de sas operatziones de controllu de sa populatzione

S’Amministratzione de Orthullè at aprontadu totu pro sas operatziones de controllu de sa populatzione cun proas antigènicas lestras.
Su Sìndigu dae unu post facebook e unu avisu in su giassu de su Comunu at comunicadu sas modalidades de partetzipatzione, nd’aiamus giai allegadu inoghe, ue agatas avisos e mòdulos de partetzipatzione.
Sighit su comunicadu.

AVISU PÙBLICU
Apretu Covid-19 – ORTHULLÈ

AVIU OPERATZIONES DE CONTROLLU DE SA POPULATZIONE RESIDENTE DE SU COMUNU DE ORTHULLÈ MEDIANTE PROAS LESTRAS ANTIGÈNICAS

👉S’AMMINISTRATZIONE COMUNALE

comente giai antitzipadu cun comunicados pretzedentes, in cunsidèriu de sa netzessidade de istimare sa difusione de s’infetzione de Covid-19, comente  dae deliberatzione de sa Giunta Comunale n. 68 de su 04/11/2020, aiat retentu netzessàriu aviare una operatzione de controllu de sa populatzione, mediante s’achistu de proas lestras antigènicas dae somministrare a base voluntària, in acòrdiu cun sas autoridades sanitàrias cumpetentes.

Custa operatzione est indiritzada a sos tzitadinos de Orthullè e a cussos chi prestant fainas de traballu in Orthullè e in particualre, cussos chi pro fainas de traballu, istùdiu, isport o disaogu ant tentu probabilidade majore de àere collidu su virus finas si in ausèntzia de sìntomos ispetzìficos, custos s’ant a pòdere sutapònnere a sa proa in manera voluntària, cun s’obietivu de prevènnere e cuntrastare s’eventuale difusione de sos cuntàgios de COVID-19 in sa comunidade.

Pro custu fine,

👉COMÙNICAT

Chi su controllu s’at a fàghere sa die de DOMÌNIGU 22/11/2020 dae sas oras 9, acanta su Campu Isportivu Comunale de Bìngia Manna, cun intrada esclusivamente dae Bia Risorgimento, in modalidade DRIVE-IN (sos tzitadinos abarrant in sa vetura issoro mentras sos operadores sanitàrios faghent sa proa bestinde sos dispositivos de amparu idòneos).

Duncas sos tzitadinos chi bolent aderire a s’operatzione sunt cumbidados a si presentare a s’ora indicada segundu sa bia/localidade de residèntzia, comente ispetzificadu mègius in s’avisu allegadu.

Totus sas persones interessadas depent manifestare sa pròpia adesione mediante sa cumpiladura de su mòdulu de adesione publicadu in su giassu de su Comunu e presente in sa casseta dae in antis su palatzu comunale. S’anteditu mòdulu at a dèpere èssere trasmìtidu intro sa die 20/11/2020 oras 20:00 segundu una de sas modalidades sighentes:

1. Imbiende una mail cun ispetzificadu su nominativu de sa persone interessada, su còdighe fiscale e una cunsinna telefònica a custu indiritzu: protocollo@comuneurzulei.it;

2. Insertende su mòdulu, compiladu in manera integrale in ogni parte sua in sa casseta postale de s’intrada de su Munitzìpiu.

Si ispetzìficat chi, in manera diferente dae cantu annuntziadu a printzìpiu, a pustis de acòrdios cun s’autoridade sanitària at a èssere donada sa possibilidade de fàghere su tampone a totus sos cumponentes de su matessi nùcleu familiare, in casu bogiant aderire a sa operatzione.

Si pretzisat chi in casu de èsitu positivu at a èssere, comente si siat, netzessàriu fàghere sa proa molecolare.

S’evidèntziat chi s’esecutzione de sas proas antigènicas lestras  at a èssere valutada esclusivamente dae sas Autoridades sanitàrias cumpetentes e in su respetu de sas normas in matèria de tutela de sa privatesa.

Si racumandat su respetu atentu de sos indicos donados dae su personale sanitàriu e dae su personale addetu.

Si racumandat, in prus, s’usu de mascaredda idònea, su respetu de sas distàntzias interpersonales, s’usu de sos disinfetantes.

Orthullè, 19/11/2020

SU SÌNDIGU

Dut Ennio Arba

👉Si cumbidat sa tzitadinàntzia a lèghere su testu integrale consultàbile e iscarrigàbile dae su link in suta.

👉In sas immàgines in subra agatades  s’oràriu pro si presentare a su controllu, sighinde sa bia de residèntzia.

👉(https://www.comuneurzulei.it/ente/avvisi/787)

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu