Triei, delìbera de Giunta n°49: adotzione de is ischemas de su programma triennale de is traballos pùblicos 2021/2023

Cun sa publicatzione de sa delìbera n° 49 su Comunu de Triei at aprontadu a s’elaboratzione de su pianu triennale de is traballos pùblicos pro su perìodu 2021-2023.

Est de una manera unu àutu nou, ispiegadu in premissa de s’istessu documentu:

  • s’art. 21 “Programma de is achirimentos de is istatziones chi apaltant” de su Decretu Legislativu 18 abrile 2016, n. 50 e sms, previdet chi is amministratziones chi agiùdicant adotent su programma triennale de is traballos pùblicos, de sìngulu importu pares o superiore a 100.000 èuros, peri is relativos agiornamentos annuales, in su respetu de is documentos programmadores e in coerèntzia cun su bilantzu;.
  • su programma triennale de is traballos pùblicos est cuntentu in su documentu ùnicu de programatzione de s’ente, predispostu in su respetu de cantu prevìdidu dae su printzìpiu aplicadu de sa programatzione de s’allegadu n. 4/1 de su Decretu Legislativu 23 làmpadas 2011, n. 118 e s.m.es;
  • su Consìgiu  Comunale depet aprovare su Documentu  Ùnicu de Programatzione (DUP) est a nàrrere su trastu nou de programatzione istratègica e operativa de s’ente locale, chi unìficat is informatziones, is anàlisis, is indiritzos de sa programatzione e chi a diferèntzia de sa relatzione previsionale e programmàtica betza, no est un’allegadu a su bilantzu de previsione ma un’àutu a parte dae s’aprovare in antis de su bilantzu;
  • in sa setzione  operativa de su DUP  sunt individuados, pro ogni missione, is programmas chi s’ente bolet realizare pro cunsighire is obietivos definidos in sa setzione  istratègica cun riferimentu particulare a: pianu òperas pùblicas, pianu de is alienatziones e valorizatziones immobiliares, programatzione fabisòngios de su personale;

bisòngiat protzedire tando a s’adotzione de su programma triennale de is traballos pùblicos pro is annos 2021 – 2023, e a s’elencu annuale pro s’annu 2021 in obedièntzia a is disponimentos de s’art. 21 de su mentovadu Decretu Legislativu 18 abrile 2016, n. 50 e sms.

In suta su documentu cumpletu, pro ddu lèghere e iscarrigare in sardu.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu