ABC, Abba Bene Comunu, progetu de servìtziu tzivile in GelisuliSu determinu n° 411 de su Comunu de Gelisuli est a pitzu de su servìtziu tzivile natzionale.
Su Comunu ogiastrinu aiat presentadu unu progetu particulare pro s’acumprimentu de su servìtziu tzivile, narada “ABC, abba bene comunu” e cando chi est istadu giudicadu congruu cun is lìnias de incuadramentu est s’ora de su de duos passos. Tando cun su documentu chi agatas inoghe a suta bortadu in sardu s’istabilit su passàgiu sighente, cun sa formatzione de is voluntàrios chi ant a leare parte in su progetu de su Comunu, indichende sa sotziedade acreditada chi at acumprire sa faina de perfetzionamentu.
Podes agatare sa publicatzione ufitziale inoghe; sighit su determinu n°411 bortadu in sardu.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu