Biden in is pannos de su sìndigu de Baunei. S’istòrchidu ispassiosu de su regista Gabriele Incollu

A bator annos dae su dopiàgiu de su presidente Trump in calidade de sìndigu de Baunei (chi oramai est lòmpidu a 70 mìgia visualizatziones) su regista Gabriele Incollu at pensadu de regalare a sa retze un’àteru de is traballos suos, ma cun unu protagonista diferente. Custa bia est tocadu a su presidente nou de is Istados Unidos Joe Biden.   

«Trump paret giai una parodia de issu etotu, e no serbit casi a ddi fàghere s’istòrchidu. Est esageradu, nartzisista bragheri — ispiegat Incollu — Biden a s’imbesse est una figura prus normale, chietu e sèriu. Est pro custu tando ca is proclamas chi diant pòdere fàghere is duos presidentes in is pannos de sìndigu de Baunei diferint, e est pròpiu custu su bellu».

«Trump puntaiat a istantargiare barrieras e furriare su comunu a parcu giogos; Biden imbetzes bolet unire e evitare is disacòrdios, siat internos siat esternos.  Biden bolet sa libertade de espressione, e  pro custu a sa fine de s’interventu suo est su primu a donare s’esèmpiu ammitende de amare sos culurgiones cun sa menta cosidos e narende chi non  ddoe tenet nudda de male in custu, fintzas si ses baunesu» concruit su regista.

càstia vìdeu: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=tQUSbBR6mTM&feature=emb_logo

Artìculos creados 90

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu