Baunei, regulamentu e mòdulu Bonus ìdricu sotziale integrativu

Dae s’avisu in su giassu de su Comunu de Baunei:

S’informat chi cun sa Deliberatzione n°35 de su 12 santandria 2020 su Comitadu Istitutzionale de àmbitu at aprovadu su ‘Regulamentu pro s’atuatzione de su Bonus Ìdricu Integrativu pro s’Annu 2020 in s’àmbitu territoriale regionale gestidu dae ABBANOA’.

Sa rechesta de ammissione podet èssere presentada a manu acanta s’Ufìtziu Protocollu, insertende su mòdulu in sa cascitedda postale de is intradas printzipales de is duas sedes de su Comunu de Baunei, tràmite s’indiritzu de posta eletrònica tzertificada, tràmite racumandada A/R o mediante protzedura in lìnia in su giassu bonusacqua.it

A sa dimanda at a dèpere èssere allegadu:

  • unu documentu de reconnoschimentu in cursu de balidesa;
  • atestatzione ISEE ordinària in cursu de balidesa e non superiore a € 20.000;
  • còpia bulleta dae s’impitu pro chi si pedit su BONUS.

Pro informatziones in prus podes lèghere su Regulamentu allegadu, bortadu in sardu.

N.B. Sa modulìstica s’agatat in suta bortada in sardu e in is cascitas postas in is intradas printzipales de is sedes comunales de Baunei e Santa Maria Navarresa.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu