Gelisuli. Torrat a abèrrere s’iscola de s’infàntzia

Su sìndigu de Gelisuli Gianluca Congiu, in unu comunicadu publicadu in is mèdios sotziales, at fatu a ischire chi is tampones fatos a is pitzocheddos de s’asilu comunale, a is dotzentes e a su personale ATA in s’ambulatòriu de bia Dante, lunis 23 e martis 24, ant donadu totus èsitu negativu.
Is iscolanos duncas ant a pòdere torrare a iscola in seguresa. Domìnigu su 22 de onniasantu, in prus, una dita ispetzializada at fatu sa sanificatziones de is locales iscolàsticos.
Su pensamentu nostru- at agiuntu su sìndigu Congiu- andat a sa maistra chi est galu positiva e chi est gherrende contra su virus. Isperamus chi curet in presse e chi torret cantu prima in mesu a nois.
Su primu tzitadinu at serradu su comunicadu torrende gràtzias a is genitores, a is insegnantes, a su personale ATA, a sa dirigèntzia iscolàstica, a sa ASSL de Lanusè e ais ufìtzios comunales pro sa collaboratzione, cun s’isperu chi abarret un’esperièntzia ùnica e chi custos apretos non si torrent prus a presentare.

Artìculos creados 90

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu