Lotzorai. S’abàsciat su nùmeru de is positivos. S’Amministratzione: “Sighimus a respetare is règulas anti-contàgiu”

A pustis de is duas negativizatziones comunicadas dae s’Amministratzione ghiada de su sìndigu Antonello Rubiu, sunt duos ebbia is positivos a su Covid-19 in su comunu de Lotzorai. Tando, immoe sa bidda ogiastrina at ismesadu su nùmeru de is contàgios, ma sa racumandatzione de su primu tzitadinu e de is autoridades sanitàrias abarrat semper sa pròpiu: “Tocat a sighire a rispetare is règulas de seguresa”.
Custu su comunicadu de su sìndigu Rubiu:
AGIORNAMENTU DE IS DATOS DE POSITIVIDADE A SU COVID-19 IN SU COMUNU DE LOTZORAI
S’ATS Sardigna at comunicadu chi, in su Comunu NOSTU, in data 19.11.2020, duas persones positivas si sunt negativizadas e ant agabbadu su perìodu de isulamentu sanitàriu. Oe in die, duncas, is casos de positividade sunt duos.
Sighimus a respetare is règulas de seguridade.
SU SÌNDIGU — Dot. Antonello Rubiu

Artìculos creados 90

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu