Dessinnatzione de su Capitanu de sa Cumpangia Barrantzellare, delìbera de Consìgiu n° 47


Aiamus bortadu s’avisu de cunvoca de su Consìgiu Comunale de Biddamanna pro detzìdere subra sa cumpagnia barrantzellare de sa bidda; inoghe tenimus su testu de cussa deliberatzione bortadu.
Est istadu cunfirmadu comente capitanu Feliciano Cannas e sa cumpagnia de Biddamanna, istituida in su 1990, essit dae custa setziada de Consìgiu finas cun fainas implementas cun respetu a s’atividade fata finas a oe.
Inoghe sa publicatzione de s’Albu, in suta s’àutu bortadu.Cumpangia Barrantzellare de Biddamanna Strisàili

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu