#TUTTIconBITTI: est cumentzada sa regorta fundos ufitziale pro agiudare sa comunidade de Vitzi

#TUTTIconBITTI est sa campagna de regorta fundos ufitziale aparitzada dae sa Comuna de Vitzi pro parare fronte a is primas crititzidades dèpidas a su disacatu chi at corfidu sa bidda barbaritzina sàbadu coladu.Dd’at fatu ischire s’amministratzione comunale de Vitzi chi pro rispòndere a is paritzos tzitadinos e istràngios chi in custas oras sunt mutende pro […]

Inditos dae s’ASPAL, iscritzione a is seletziones pro is cantieris comunales

Su Comunu de Triei est aviende is pràticas pro abèrrere seletziones pro is cantieris comunales, segundu sa modalidade de seletzione ASPAL chi giai in àteros Comunos est funtzionende. Dae su giassu istitutzionale bidimus comente s’Agentzia Sarda pro is polìticas ativas de su traballu at emìtidu detèrmina subra is cantieris de Triei, chirchende duos operajos genèricos. […]

Cunvoca de su Consìgiu Comunale

S’Ufìtziu de Protocollu de Triei at publicadu s’avisu de cunvoca de Su consìgiu Comunale pro oe, 30 de santandria, a is ses de merie in is posentos de su Munitzìpiu nou de bia Baumbereu.Custu s’òrdine de traballos pro sa die: Ratìfica deliberatzione de G.C. n° 39 de su 19.10.2019 subra “Variatzione n.5 a su bilantzu […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu