Cunvoca de su Consìgiu Comunale

S’Ufìtziu de Protocollu de Triei at publicadu s’avisu de cunvoca de Su consìgiu Comunale pro oe, 30 de santandria, a is ses de merie in is posentos de su Munitzìpiu nou de bia Baumbereu.
Custu s’òrdine de traballos pro sa die:

  1. Ratìfica deliberatzione de G.C. n° 39 de su 19.10.2019 subra “Variatzione n.5 a su bilantzu de previsione esertìtziu 2020/2022”;
  2. Ratìfica deliberatzione de G.C. n° 41 de su 26.10.2020 subra “Variatzione n°6 a su bilantzu de previsione esertzìtziu 2020/2022”;
  3. Variatzione n° 7 a su bilantzu de previsione esertzìtziu finantziàriu 2020/2022 – Aplicu cuota de sobradura de Amministratzione;
  4. Bilantzu Cunsolidadu pro s’esertzìtziu 2019 – esertzìtziu de s’opzione ex artìculu 233 bis comma 3 de su TUEL;
  5. Assuntzione de sa “variante a su PAI cunforma a s’art. 37 de is normas pro s’atuatzione de su PAI – parte franas e parte idràulica”.

Inoghe sa publicatzione dae s’Albu in lìnia, in suta agatas sa cunvoca bortada in sardu.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu