Delìbera n° 38, tzensu permanente de domos e populatzione

Est istada publicada sa deliberatzione n° 38 de su Comunu de Gelisuli; istabilit is àutos propedèuticos a sa editzione 2021.
Aiamus bortadu su decretu de su Sìndigu ue s’Ufìtziu de Tzensu fiat istituidu; cun s’àutu chi agatas de sighida bortadu in sardu imbetzes in prus de sa nòmina de su Responsàbile de s’ufìtziu s’isterret su logu pro is annos chi benint puru, cun is operatziones propedèuticas e sa chirca de àteras figuras intro s’Ufìtziu.

Artìculos creados 222

Artìculos assotziados

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu