Die Internatzionale contra sa violèntzia a is fèminas, comunicadu de sa Commissione oportunidades parìviles

Dae custu comunicadu imprenta de sa Regione Sardigna, a firma de sa Commissione oportunidades parìviles: Casteddu, 24 santandria 2020 – Non solu su 25 santandria, ma totu is dies, abarret bivu s’atentu pro is deretos de is fèminas. In sa “Die internatzionale pro s’eliminatzione de sa violèntzia contra is fèminas 2020” sa Cummissione Regionale pro […]

Cumbidu a sa chirca subra su tema de s’autonomia, determinu n° 1049 de sa Regione Sardigna

S’Assessoradu de sa programmatzione at aprovadu su bandu Tender “Invitu a presentare progetos de chirca fundamentale o de base orientada a temas de caràtere ispetzìficos de particulare interessu regionale subra is temàticas sighentes: “Autonomia regionale e Sistema de is Autonomias Locales” e “Realizatzione de unu Gender Equality Plan (GEP), destinadu a Research Performing Organisations (RPOS)”. […]

Sa Regione istàntziat 8 milliones pro s’arriscu idràulicu, comunicadu de Solinas

Casteddu, 20 de santandria Sa Giunta regionale istàntziat 8 milliones de èuros, 4 pro s’annualidade 2020 e 4 pro s’annualidade 2021, in favore de is Comunos pro sa definitzione de su retìcolu idrogràficu, sighende su chi is normas pro s’atuatzione de su Pianu pro s’assetu idrogeològicu aiant istabilidu.Su retìcolu idrogràficu, cantu chi siat aprovadu dae […]

Ànimas, Janas e Animeddas

Fortzis tenet orìgines preistòricas, ma est seguru chi si tzèlebrat dae sèmpere e chi is festas de traditzione anglosàssone si dd’assimìgiant. Est in sa note de fine santugaine, cando is regnos de lughe e de iscurigore si giunghent e permitent a is ànimas de is mortos, abertas is ghennas de su Purgatòriu, de torrare in […]

Baunei, inditos de s’amministratzione

In Ogiastra semus osservende comente sa situatzione de su cuntàgiu est mudende; is istitutziones sunt traballande pro sighire a cuntrollare su prus chi faghet s’ispàinu de su virus e s’Amministratzione de Baunei at afidadu a facebook un’àtera comunicatzione de responsabilidade pro is tzitadinos. “Coronavirus – Fase 2 In Ogiastra a pustis de is casos noos […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu