Sa Regione istàntziat 8 milliones pro s’arriscu idràulicu, comunicadu de Solinas

Casteddu, 20 de santandria Sa Giunta regionale istàntziat 8 milliones de èuros, 4 pro s’annualidade 2020 e 4 pro s’annualidade 2021, in favore de is Comunos pro sa definitzione de su retìcolu idrogràficu, sighende su chi is normas pro s’atuatzione de su Pianu pro s’assetu idrogeològicu aiant istabilidu.Su retìcolu idrogràficu, cantu chi siat aprovadu dae […]

Opressione e libertade. Laboratòriu de istòria sarda.

Laboratòriu de s’Isportellu Linguìsticu Arta Ogiastra de istòria sarda: opressione e libertade, cando s’istòria atopat sa poesia. S’istòria de sa Sardigna nos contat de unu pòpulu medas bortas isfrutadu e opressu. Is movimentos de rebellia, chi printzipiaiant dae se, fiant istimulados dae resones sotziales e econòmicas, e non polìticas. E sa gana e su sensu […]

Gelisuli, determinu 393 esecutivu

Pro sa protzedura de “cuncursu pùblicu pro esàmenes pro sa cobertura de n. 1 Collaboradore Amministrativu, categoria B3, positzione econòmica B3 a tempus partziale (max 32 oras setimanales) e indeterminadu” su Comunu de Gelisuli at detzìdidu de delegare sa gestione de is operatziones de seletzione. Sa detzisione est esecutiva pro mèdiu de s’autu chi agatas […]

Laboratòriu pro is pipios de s’Iscola primària: impara e gioga cun su sardu

Laboratòriu de s’Isportellu Linguìsticu Arta Ogiastra pro is pipios de s’iscola primària “Impara e gioga cun su sardu”. 10 ischedas didàticas allegras e coloradas pro imparare su sardu gioghende. Est custu s’iscopu de s’atividade : fàghere iscobèrrere su sardu a is pipios pro mèdiu de fainas simples, comente si siat unu giogu. Inoghe is ischedas […]

Bonus traballadores dipendentes istajonales

In su giassu de su Comunu de Biddamanna Strisàili est publicadu unu avisu a pitzu de unas mesuras de agiudu pro is traballadores dipendentes.Si faghet riferimentu a una delìbera ASPAL, chi agatas bortada a fundu de sa pàgina, ue si donat publitzidade de sa mesura istabilida. Su bonus istituidu est unu interventu istraordinàriu in favore […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu