Gelisuli. Avisu isportellu linguìsticu

Si faghet a ischire chi pro more  de s’apretu coronavirus, in respetu de is ùrtimos disponimentos istatales e regionales, s’Isportellu Linguìsticu de Gelisuli, cun sede in sa Biblioteca Comunale , at a abarrare cungiadu a su pùblicu e at a traballare “a ghennas serradas” (back office), sena pòdere retzire is impitadores. Is operadores sunt a […]

Avisu pùblicu in favore de disocupados pro sa costitutzione de s’oferta de percursos de cualificatzione

Sa regione Sardigna at aprovadu s’avisu e sa modulìstica pro sa costitutzione de percursos chi agiudent sa formatzione de dispocupados in custos tempos delicados.Su dinari assignadu a su progetu est pro € 4.000.000 e sunt istabilidos is àmbitos de cualificatzione in custas lìnias de interventu: green e blue economy, isvilupu cumpetèntzias digitales e digitalizatzione, economia […]

Plus Ogiastra agiornat s’elencu de fornidores de servìtzios

Si informat chi cun sa determinatzione n° 7481 (Reg. Gen. n° 1414) de su 30 santugaine 2020, s’àmbitu Territoriale Plus Ogiastra at publicadu sa protzedura de acreditamentu pro individuare fornidores noos pro sa gestione de is servìtzios de assistu domitziliare, assistu iscolàsticu ispetzialìsticu e assistu educativu pro su triènniu 2021/2023. Custa sa publicatzione in su […]

Restàuru, valorizatzione e reconversione de duas ex istatziones ferroviàrias de su “Treninu Birde”

Aiamus bortadu unos documentos dae sa protzedura de verìfica de interessu in sa realizatzione de un’opera de restàuru de is istatziones ferroviàrias de Gelisuli sa chida colada. Forroghende in is documentos frunidos in su momentu de s’elaboratzione de s’àutu est essida finas sa Relatzione istòrica e descritiva allegada a sa protzedura, e nos est parta […]

Cursu de iscritura de su sardu: iscritziones abertas.

S’isportellu Linguìsticu Arta Ogiastra informat totus is impitadores ca sunt abertas is iscritziones a su cursu pro imparare a iscrìere su sardu . Is letziones s’ant a fàghere online, una modalidade issèberada pro evitare su cuntatu intre is partetzipantes e duncas istransire su contàgiu dae Covid-19. S’at a pòdere sighire dae domo, sena perunu arriscu. […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu