#TUTTIconBITTI: est cumentzada sa regorta fundos ufitziale pro agiudare sa comunidade de Vitzi

#TUTTIconBITTI est sa campagna de regorta fundos ufitziale aparitzada dae sa Comuna de Vitzi pro parare fronte a is primas crititzidades dèpidas a su disacatu chi at corfidu sa bidda barbaritzina sàbadu coladu.Dd’at fatu ischire s’amministratzione comunale de Vitzi chi pro rispòndere a is paritzos tzitadinos e istràngios chi in custas oras sunt mutende pro […]

Inditos dae s’ASPAL, iscritzione a is seletziones pro is cantieris comunales

Su Comunu de Triei est aviende is pràticas pro abèrrere seletziones pro is cantieris comunales, segundu sa modalidade de seletzione ASPAL chi giai in àteros Comunos est funtzionende. Dae su giassu istitutzionale bidimus comente s’Agentzia Sarda pro is polìticas ativas de su traballu at emìtidu detèrmina subra is cantieris de Triei, chirchende duos operajos genèricos. […]

Laboratòriu de mùsica – Su cantu in Sardigna

Su de tres laboratòriu de s’Isportellu Linguìsticu Arta Ogiastra “Su cantu in Sardigna”. Su cantu in Sardigna caraterizat onni època de sa vida de una pessone: dae sa nàschida, is augùrios “custu pitzinnu non morzat mai”, s’anninnia, sa festa, sa coja, e finas is atìtidos de dolore pro su mortu. Sa vida de onni pessone […]

Avisu de sa Protetzione Tzivile pro cunditziones meteorològicas malas in Ogiastra.

Su Tzentru Funtzionale de sa Protetzione Tzivile de Casteddu at fatu pùblicu unu avisu de allerta pro cunditziones meteorològicas malas in totu s’àrea meridionale e orientale de sa Sardigna. Is zonas coloradas in ruju tenent una crititzitade arta pro arriscu iderogeològicu. Si pedit de evidentziare cun totus is istrumentos de comunicatzione custas informatziones de importu […]

Die Internatzionale contra sa violèntzia a is fèminas, comunicadu de sa Commissione oportunidades parìviles

Dae custu comunicadu imprenta de sa Regione Sardigna, a firma de sa Commissione oportunidades parìviles: Casteddu, 24 santandria 2020 – Non solu su 25 santandria, ma totu is dies, abarret bivu s’atentu pro is deretos de is fèminas. In sa “Die internatzionale pro s’eliminatzione de sa violèntzia contra is fèminas 2020” sa Cummissione Regionale pro […]

Lotzorai. S’abàsciat su nùmeru de is positivos. S’Amministratzione: “Sighimus a respetare is règulas anti-contàgiu”

A pustis de is duas negativizatziones comunicadas dae s’Amministratzione ghiada de su sìndigu Antonello Rubiu, sunt duos ebbia is positivos a su Covid-19 in su comunu de Lotzorai. Tando, immoe sa bidda ogiastrina at ismesadu su nùmeru de is contàgios, ma sa racumandatzione de su primu tzitadinu e de is autoridades sanitàrias abarrat semper sa […]

Cumbidu a sa chirca subra su tema de s’autonomia, determinu n° 1049 de sa Regione Sardigna

S’Assessoradu de sa programmatzione at aprovadu su bandu Tender “Invitu a presentare progetos de chirca fundamentale o de base orientada a temas de caràtere ispetzìficos de particulare interessu regionale subra is temàticas sighentes: “Autonomia regionale e Sistema de is Autonomias Locales” e “Realizatzione de unu Gender Equality Plan (GEP), destinadu a Research Performing Organisations (RPOS)”. […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu