Interventos istraordinàrios de riprìstinu infrastuturas a pustis de calamidades naturales, Determinu 546 de su Comunu de Orthullè

Inoghe a suta agatas su documentu ufitziale bortadu in sardu. Detèrminat responsabilidades e incàrrigos pro is traballos istraordinàrios de ripristinu de infrastuturas dannigiadas dae calamidades naturales, pro is interventos in is caminos de Orgosoecoro, Màrghine – S’Arridellu, Ghenna Errefò – Castangiai. Custa sa publicatzione in s’Albu Pretòriu in lìnia de su Comunu de Orthullè

Disponimentos a sustennu de is tzerimònias de tzelebratzione de cojas e uniones tziviles avisu PLUS Ogliastra

Su Comunu de Triei at publicadu in su giassu istitutzionale suo s’avisu chi agatas inoghe in sardu. Donat informatzione de is mesuras de sustennu a is còjubes in s’organizatzione de is tzerimònias de coja e unione tzivile. Custos disponimentos sunt indiritzados a is tzitadinos de sa ex Provìntzia Ogiastra e pro custu su Comunu referente […]

Orthullè, disponìbiles is mòdulos pro rimbursos iscolàsticos

In cunsideru de sos DPCM chi cun su fine de cuntènnere s’apretu epidemiològicu de COVID-19 ant suspèndidu sas fainas didàticas in presèntzia pro s’annu iscolàsticu 2019/2020, s’Amministratzione Comunale avisat sos genitores de sa possibilidade de dimandare su rimbursu pro sos servìtzios de trasportu iscolàsticu e de mensa iscolàstica pro su perìodu non godidu.Su crèditu de […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu