#TUTTIconBITTI: est cumentzada sa regorta fundos ufitziale pro agiudare sa comunidade de Vitzi

#TUTTIconBITTI est sa campagna de regorta fundos ufitziale aparitzada dae sa Comuna de Vitzi pro parare fronte a is primas crititzidades dèpidas a su disacatu chi at corfidu sa bidda barbaritzina sàbadu coladu.Dd’at fatu ischire s’amministratzione comunale de Vitzi chi pro rispòndere a is paritzos tzitadinos e istràngios chi in custas oras sunt mutende pro […]

Inditos dae s’ASPAL, iscritzione a is seletziones pro is cantieris comunales

Su Comunu de Triei est aviende is pràticas pro abèrrere seletziones pro is cantieris comunales, segundu sa modalidade de seletzione ASPAL chi giai in àteros Comunos est funtzionende. Dae su giassu istitutzionale bidimus comente s’Agentzia Sarda pro is polìticas ativas de su traballu at emìtidu detèrmina subra is cantieris de Triei, chirchende duos operajos genèricos. […]

Cunvoca de su Consìgiu Comunale

S’Ufìtziu de Protocollu de Triei at publicadu s’avisu de cunvoca de Su consìgiu Comunale pro oe, 30 de santandria, a is ses de merie in is posentos de su Munitzìpiu nou de bia Baumbereu.Custu s’òrdine de traballos pro sa die: Ratìfica deliberatzione de G.C. n° 39 de su 19.10.2019 subra “Variatzione n.5 a su bilantzu […]

Laboratòriu de mùsica – Su cantu in Sardigna

Su de tres laboratòriu de s’Isportellu Linguìsticu Arta Ogiastra “Su cantu in Sardigna”. Su cantu in Sardigna caraterizat onni època de sa vida de una pessone: dae sa nàschida, is augùrios “custu pitzinnu non morzat mai”, s’anninnia, sa festa, sa coja, e finas is atìtidos de dolore pro su mortu. Sa vida de onni pessone […]

Die Internatzionale contra sa violèntzia a is fèminas, comunicadu de sa Commissione oportunidades parìviles

Dae custu comunicadu imprenta de sa Regione Sardigna, a firma de sa Commissione oportunidades parìviles: Casteddu, 24 santandria 2020 – Non solu su 25 santandria, ma totu is dies, abarret bivu s’atentu pro is deretos de is fèminas. In sa “Die internatzionale pro s’eliminatzione de sa violèntzia contra is fèminas 2020” sa Cummissione Regionale pro […]

Cumbidu a sa chirca subra su tema de s’autonomia, determinu n° 1049 de sa Regione Sardigna

S’Assessoradu de sa programmatzione at aprovadu su bandu Tender “Invitu a presentare progetos de chirca fundamentale o de base orientada a temas de caràtere ispetzìficos de particulare interessu regionale subra is temàticas sighentes: “Autonomia regionale e Sistema de is Autonomias Locales” e “Realizatzione de unu Gender Equality Plan (GEP), destinadu a Research Performing Organisations (RPOS)”. […]

Sa Regione istàntziat 8 milliones pro s’arriscu idràulicu, comunicadu de Solinas

Casteddu, 20 de santandria Sa Giunta regionale istàntziat 8 milliones de èuros, 4 pro s’annualidade 2020 e 4 pro s’annualidade 2021, in favore de is Comunos pro sa definitzione de su retìcolu idrogràficu, sighende su chi is normas pro s’atuatzione de su Pianu pro s’assetu idrogeològicu aiant istabilidu.Su retìcolu idrogràficu, cantu chi siat aprovadu dae […]

Cumintza a iscrìere su foeddu chi boles chircare e incarca inviu. Incarca ESC pro annullare.

Torra in susu